Čo je to dobrovoľníctvo?

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú robíš: 

  • z vlastnej (dobrej) vôle
  • v prospech iných ľudí alebo spoločnosti
  • bez nároku na finančnú odmenu

Staň sa dobrovoľníkom / dobrovoľníčkou a...

  • získaj dobrý pocit z pomoci iným,
  • venuj svoj voľný čas zmysluplným aktivitám,
  • spoznaj nových ľudí a buď súčasťou super kolektívu,
  • zisti, čo v Tebe je a nájdi svoje silné stránky,
  • neboj sa objaviť svoje slabé stránky a nauč sa pracovať na sebe,
  • získaj skúsenosti, ktoré Ti môžu pomôcť pri hľadaní práce
Dobrovoľníctvo

Oblasti dobrovoľníctva

Oblasti, v ktorých môžeš aktívne dobrovoľníčiť, je veľmi veľa. Stačí si len vybrať.

Dobrovoľníctvo v zdravotníctve – je zamerané na dlhodobé a pravidelné návštevy pacientov v nemocniciach, ale aj jednorazové podujatia. Dobrovoľníci sa venujú individuálne jednému pacientovi alebo celej skupine.

Dobrovoľníctvo v zdravotníctve

Dobrovoľníctvo v sociálnych službách – dobrovoľníci nenahrádzajú profesionálnych pracovníkov a ani neposkytujú priamo sociálne služby. Ich úlohou je vnášať do vzťahov s klientmi sociálnych služieb (čo môžu byť napríklad zdravotne znevýhodnení, seniori, drogovo závislí, bezdomovci, príslušníci národnostných menšín) moment priateľstva a skvalitňovať individuálny prístup ku klientom.

Dobrovoľníctvo v sociálnych službách

Dobrovoľníctvo v kultúre – zahŕňa celú škálu činností neprofesionálnych umeleckých súborov a spolkov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, či ochranu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok. 

Dobrovoľníctvo v kultúre

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou – sa prelína s ostatnými oblasťami a dobrovoľníci v detských a mládežníckych organizáciách sa venujú napríklad voľnočasovým aktivitám, športu, turistike, ekológii, organizovaniu táborov a neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. 

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Dobrovoľníctvo v školskej a univerzitnej samospráve – je zamerané na aktívne zapájanie sa dobrovoľníkov do života školy, či univerzity. 

Dobrovoľníctvo v školskej a univerzitnej samospráve

Dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia – dobrovoľníci sa starajú o významné prírodné lokality, sadia rastliny a stromy, starajú sa o ohrozené zvieratá, budujú náučné chodníčky, upratujú znečistené lokality a venujú sa osvete smerom k širokej verejnosti. 

Dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia

Medzinárodné dobrovoľníctvo – umožňuje vycestovať do zahraničia na krátkodobý alebo dlhodobý pobyt, ktorý je zameraný na dobrovoľnícke aktivity venované v prospech miestnej komunity (napríklad Európska dobrovoľnícka služba). 

Medzinárodné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo súvisiace s prírodnou katastrofou – predstavuje pomoc dobrovoľníkov pri živelných pohromách, ako sú povodne, požiare, zemetrasenia a podobne.

Dobrovoľníctvo súvisiace s prírodnou katastrofou

Firemné dobrovoľníctvo – zamestnanci firmy sa stanú dobrovoľníkmi v organizácii, ktorá ich pomoc potrebuje, či už ide o vymaľovanie priestorov alebo pravidelné navštevovanie osamelých seniorov. Firemní zamestnanci môžu spoločne upratať znečistený park a vďaka tejto forme teambuildingu môžu získať dobrý pocit. 

Firemné dobrovoľníctvo

Komunitné dobrovoľníctvo – je založené na činnostiach prospešných pre členov danej komunity a môže byť považované za prirodzenú súčasť života, napríklad v komunitách na dedine.

Komunitné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo v cirkevných a náboženských spoločnostiach – zahŕňa činnosti súvisiace so všetkými oblasťami spoločenského a verejného života a organizujú ich cirkevné a náboženské spoločnosti. 

Dobrovoľníctvo v cirkevných a náboženských spoločnostiach

Expertné dobrovoľníctvo – je možnosť pomôcť v akejkoľvek oblasti, v ktorej je človek odborník a prispieť svojimi vedomosťami či službami. Zapojiť sa môžu napríklad experti z radov právnikov, ekonómov, marketérov, programátorov či grafikov.

Expertné dobrovoľníctvo